Category Archives: Osvobozené příjmy FO

Optimalizace FO při prodeji nemovitých věcí

O novinkách platných od roku 2021, kdy došlo mimo jiné k prodloužení časového testu na deset let… 🙃, jsme vás několikrát informovali. Sdělení Přesto se mnoho poplatníků, ale i odborníků, často mýlí, jak se testy počítají (vliv přechodných ustanovení), co přesně platí… Obstarání bytové potřeby Aktuálně je Finanční správou připomenuto, že náměty k řešení další formou optimalizace… Read More »

Dar v rodině a daňové povinnosti

Krátce si popíšeme, co vše musí manželé splnit – kvůli daním podle dotazu – když byl vloni byt darován dceři. Daň z příjmů Příjem je na straně dcery osvobozen od daně podle § 10/3/c/1 ZDP. Podle našeho názoru nemá dcera povinnost podat Hlášení o osvobozeném příjmů podle § 38v ZDP, neboť podle odstavce třetího platí výjimka… Read More »

Prodej nemovitosti v roce 2021 a co obchodní majetek

Navazujeme na včerejší článek. Časový test pro „podnikatele“ Doplníme si pro pořádek, že v ustanovení § 4/1/b ZDP se uvádí omezení pro situace, kdy předmětná nemovitá věc byla vložena v obchodním majetku (definovaném v § 4/4 ZDP). V tomto případě: „…se osvobození nevztahuje na příjem…v období 10 let před prodejem byly zahrnuty do obchodního majetku…“. 🙃 Naše RADA… Read More »

Prodej nemovitosti v roce 2021

Tazatel se oprávněně zajímá, jak je to s časovým testem pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob po novele zákona. Pět nebo deset let? Podle ustanovení § 4/1/b ZDP platí nově pro osvobození desetiletý časový test! 🙃 Pokud tyto „zdaněné“ příjmy poplatník využije na „…obstarání vlastní bytové potřeby…“, je možné výjimečně uplatnit osvobození od daně. Doba… Read More »

Osvobození u příjemce darů

Včera jsme vás informovali o daňovém režimu poskytovatele darů. Doplňujeme poznámky pro příjemce, kteří se potýkají s katastrofálními následky. Osvobození od daně Pokud tyto fyzické osoby obdrží dary, jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob! 🙂 Nemusí se tedy daněmi zabývat, nepodávají z titulu tohoto příjmu daňové přiznání. Osvobození, neboť titul je jasný (humanitární, charitativní účely), je… Read More »

Osvobození prodeje domu a bydliště

Na téma splnění podmínek pro osvobození od daně při prodeji nemovité věci, zde rodinného domu, řeší tazatel, jak je to s bydlištěm… Podmínky v roce 2020 Pro osvobození použijeme § 4/1 písm. a) nebo písm. b) ZDP, resp. kritéria zde uvedená. V prvém případě je třeba splnit časový test_ „…měl bydliště nejméně po dobu 2 let…“. Prokázání Důkazní… Read More »

Novela: S prodejem nemovitosti nemusíte kvůli daním chvátat?!

Titulek je pro mnohé nezúčastněné strany asi trochu zavádějící… (*) Dotaz Jedná se však o reakci na krátký dotaz k již schválené novele zákona o daních z příjmů! Citujeme příslušné ustanovení: “V § 4 odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se za slova „dobu 10 let;“ vkládají slova „příjem z prodeje nemovitých věcí nebo… Read More »

Optimalizace prodeje nemovitosti u fyzické osoby

Doplníme si v minulém týdnu publikované články o zajímavou variantu osvobození od daně. NENÍ splněn časový test Přesto se může „zisk“ z prodeje osvobodit od daně z příjmů! Nabízí to § 4/1/v zákona o daních z příjmů, musí se tyto finanční prostředky použít na „…uspokojení vlastní bytové potřeby…“. 🙂 Nutné je dodržet podmínky: Bydlení se má pořídit do jednoho roku… Read More »

Osvobozený prodej nemovitosti u fyzické osoby a bydliště

Navazujeme na včerejší článek a uvádíme slíbené doplnění. 🙂 Parametr „bydliště“ Jde o klíčový pojem pro osvobození od daně. Co se rozumí bydlištěm? Můžeme volně použít názor Finanční správy z Pokynu D-22, v němž se řeší pojem „bydliště“ pro § 2 ZDP, určení rezidenta či nerezidenta. Uvedeme si krátkou citaci: “Jde o místo, kde má poplatník stálý byt… Read More »

Osvobozený prodej nemovitosti u fyzické osoby a časové testy

Několikrát jsme již řešili, za jakých podmínek je osvobozen prodej nemovitosti fyzickou osobou. 🙂 Časový test Existují dvě lhůty: Kratší dvouletá, podle § 4/1/a zákona o daních z příjmů, pokud poplatník měl zde „…bydliště po dobu 2 let bezprostředně prodejem…“ nebo pětiletá, § 4/1/b ZDP. Dotaz Citujeme jen část: „…Dobrý den, v loňském červnu 2019 jsme koupili… Read More »