Archiv kategorií: Osvobozené příjmy FO

Osvobození prodeje podílů a nový limit 40 000 000 Kč

Publikovali jsme již články o připravované převratné novince, která spočívá v zavedení limitu uvedeného v titulku pro případy například prodeje podílů na s.r.o. Jedná se o následující text § 4/3 ZDP: „Pokud úhrn všech příjmů osvobozených podle odstavce 1 písm. q) a  příjmů z úplatného převodu cenného papíru osvobozených podle odstavce 1 písm. u) přesahuje 40 000 000 Kč ve zdaňovacím období, příjem osvobozený… Zobrazit více »

Optimalizace u FO při prodeji nemovitých věcí a “Oznámení”

Pokud fyzická osoba prodala nemovitou věc v roce 2022, ale nebyl splněn časový test 🙃, může využít jinou variantu optimalizace 🙂- mát o však jeden háček!. Obstarání bytové potřeby Odpovídáme na opakující se dotazy. Jsou-li splněny podmínky dané zákonem o daních z příjmů, v tomto konkrétním případě podle § 4b “Bytová potřeba”, uplatní se osvobození… Zobrazit více »

JAK je to s osvobozením „pořízení vlastního bydlení“

Jedná se o výjimku podle § 4/1/a, b zákona o daních z příjmů. Optimalizace se týká případů, kdy nejsou splněny podmínky pro osvobození kvůli časovému testu. Dotaz (redakčně upraveno) Poplatník prodal v roce 2022 pozemky, osvobozené od daně, neboť byl dodržen časový test. Ale u jednoho plánuje uplatnit možnost osvobození: na obstarání „…vlastní bytové potřeby…“ definované v… Zobrazit více »

Dar v rodině a daňové povinnosti

Krátce si popíšeme, co vše musí manželé splnit – kvůli daním podle dotazu – když byl vloni byt darován dceři. Daň z příjmů Příjem je na straně dcery osvobozen od daně podle § 10/3/c/1 ZDP. Podle našeho názoru nemá dcera povinnost podat Hlášení o osvobozeném příjmů podle § 38v ZDP, neboť podle odstavce třetího platí výjimka… Zobrazit více »

Prodej nemovitosti v roce 2021 a co obchodní majetek

Navazujeme na včerejší článek. Časový test pro „podnikatele“ Doplníme si pro pořádek, že v ustanovení § 4/1/b ZDP se uvádí omezení pro situace, kdy předmětná nemovitá věc byla vložena v obchodním majetku (definovaném v § 4/4 ZDP). V tomto případě: „…se osvobození nevztahuje na příjem…v období 10 let před prodejem byly zahrnuty do obchodního majetku…“. 🙃 Naše RADA… Zobrazit více »

Osvobození u příjemce darů

Včera jsme vás informovali o daňovém režimu poskytovatele darů. Doplňujeme poznámky pro příjemce, kteří se potýkají s katastrofálními následky. Osvobození od daně Pokud tyto fyzické osoby obdrží dary, jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob! 🙂 Nemusí se tedy daněmi zabývat, nepodávají z titulu tohoto příjmu daňové přiznání. Osvobození, neboť titul je jasný (humanitární, charitativní účely), je… Zobrazit více »

Osvobození prodeje domu a bydliště

Na téma splnění podmínek pro osvobození od daně při prodeji nemovité věci, zde rodinného domu, řeší tazatel, jak je to s bydlištěm… Podmínky v roce 2020 Pro osvobození použijeme § 4/1 písm. a) nebo písm. b) ZDP, resp. kritéria zde uvedená. V prvém případě je třeba splnit časový test_ „…měl bydliště nejméně po dobu 2 let…“. Prokázání Důkazní… Zobrazit více »

Optimalizace prodeje nemovitosti u fyzické osoby

Doplníme si v minulém týdnu publikované články o zajímavou variantu osvobození od daně. NENÍ splněn časový test Přesto se může „zisk“ z prodeje osvobodit od daně z příjmů! Nabízí to § 4/1/v zákona o daních z příjmů, musí se tyto finanční prostředky použít na „…uspokojení vlastní bytové potřeby…“. 🙂 Nutné je dodržet podmínky: Bydlení se má pořídit do jednoho roku… Zobrazit více »

Osvobozený prodej nemovitosti u fyzické osoby a bydliště

Navazujeme na včerejší článek a uvádíme slíbené doplnění. 🙂 Parametr „bydliště“ Jde o klíčový pojem pro osvobození od daně. Co se rozumí bydlištěm? Můžeme volně použít názor Finanční správy z Pokynu D-22, v němž se řeší pojem „bydliště“ pro § 2 ZDP, určení rezidenta či nerezidenta. Uvedeme si krátkou citaci: “Jde o místo, kde má poplatník stálý byt… Zobrazit více »