Category Archives: Dohadná položka

Daň z přidané hodnoty a závěrka (2)

Včerejší příspěvek na toto téma se týkal komplikovaných dodatečných korekcí daně z přidané hodnoty. Tentokrát upozorníme na jednodušší problém, který se snad právě proto vyskytuje daleko častěji. Dohadná položka a DPH Několikrát jsem byl v praxi konfrontován se situací, kdy „někdo“ chybně účtoval dohadné položky pasivní u plátce daně z přidané hodnoty. Například kalkulaci odhadu dosud nevyúčtované energie… Read More »

Závěrka a Daně (1): Dohadné položky

Probíhají, pro někoho až příliš závratným tempem, práce na účetních uzávěrkách, které jsou po dokončení základním podkladem pro daň z příjmů. 🙂 Účetní chyby… Je prakticky nemožné se vyvarovat nepřesnostem. Účetních operací je u řady firem obrovské množství a „chybička“ se vloudí. 🙃 Krátce upozorníme v několika článcích na nejčastější omyly, které mohou výrazně ovlivnit základ daně z příjmů. Dohadné… Read More »

Náklady na audit

Pravidelně se opakují dotazy, jak se posuzují náklady vynaložené na audit účetní závěrky. Existuje problém? Mohlo by se na první pohled zdát, že ano, neboť auditorskou zprávu obdržíte až po závěrce za loňský rok. 🙃 ALE opak je pravdou: V rámci uzávěrkových prací zaúčtujete dohadnou položku pasivní, která je samozřejmě uznána jako daňový náklad. 🙂 Naše… Read More »

Dohadná položka a Pořizovací cena

Navazujeme na včerejší článek a doplňujeme text k dohadné položce pasivní. 🙂 Účetnictví a Daně Představte si, že nakoupíte jakýkoliv hmotný majetek, nemáte k dispozici konečnou cenu, přesto majetek budete daňově odpisovat, neboť zaúčtujete: MD 042/D 389 a MD 022/D 042. Více než dvacet let jste případný rozdíl „ostré“ faktury k částce dohadné položky promítly do tzv.… Read More »

Dohadné položky a daně

Jaký mají vliv na základ daně? Účetnictví vs. Daň z příjmů Základ daně z příjmů přebírá účetní výsledek bez úprav podle § 23/1 Zákona o daních z příjmů, pokud není přímo v ZDP stanoveno jinak. 🙂 Pro dohadné položky není žádné omezení v ZDP uvedeno. Proto si můžeme uvést jednoduchý příklad. V roce 2013 byly k rozvahovému dni 31. 12. zaúčtovány následující… Read More »

Nekonečné diskuse k dohadným položkám

Musí být zaúčtovány v závěrce? Dohadné položky vs. časové rozlišení Na úvod si připomene zásadní rozdíl mezi těmito dvěma způsoby účtování: časové rozlišení je pro případy, kdy víme „na korunu“, jaká částka patří do kterého účetního období, v ostatních případech na základě „kvalifikovaného odhadu“ účtujeme dohadné položky. Dohadné položky a daň z příjmů Je-li účtováno souvztažně na… Read More »

Zúčtování dohadné položky

Je vzniklý rozdíl daňovým nákladem? Dohadná položka Jedná se o velmi frekventovaný dotaz… V účetní závěrce za rok 2012 byla zaúčtována dohadná položka pasivní a vznikl poměrně velký rozdíl proti odhadu. Proto je na místě dotaz: Zda takový rozdíl je daňovým nákladem v roce 2013? ANO! 🙂 Z povahy dohadných položek je zřejmé, že se jedná o kvalifikovaný… Read More »

Dohadné položky a daň z příjmů

Účtování dohadných položek (ne)má vliv na základ daně z příjmů. Základ daně z příjmů U účetních jednotek, tj. především poplatníků daně z příjmů právnických osob, odvozujeme základ daně z příjmů PO z účetní závěrky. Dohadné položky Naplnění jednoho ze základních účetních principů, zabezpečení časové a věcné souvislosti, přestavují dohadné položky účtované jako: aktivní, zpravidla do výnosů, a pasivní, souvztažně… Read More »

Staré dohadné položky

Už druhý rok máme v závěrce nevyfakturované částky, co máme dělat? Dohadné položky Jedná se o částky oprávněně zaúčtované v účetní (u)závěrce, které jsou-li to dohadné položky: Aktivní, představují očekávané výnosy, nebo Pasivní, dosud dodavateli nevyfakturované částky zpravidla za dodané zboží nebo poskytnuté služby. 🙃 Určitě není příjemné, setkáme-li se v účetnictví v dokladové inventuře se „starými dohadnými… Read More »