Měsíční archiv: Únor 2013

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

Vytvořil | Únor 28, 2013

Je třeba rozlišovat různé typy „ne“ziskových subjektů.

Obecně prospěšná společnost („OPS“)

Platí pro ni jiné podmínky, než třeba velmi výhodné a použitelné pro občanské sdružení (které někdy vede jednoduché účetnictví!).

Vedení podvojného účetnictví

OPS může vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 9/3/a Zákona o účetnictví.

🙂

Zapomíná se však, že musí tyto subjekty důsledně odlišovat položky související s:

  • prospěšnou činností, a
  • doplňkovou činností.

Odděleně, třeba sledováním s pomocí analytické evidence, sledujeme náklady a výnosy související právě s obecně prospěšnými služby a ostatní.

Audit

Často jsou Obecně prospěšné společnosti příjemci dotací a mají povinný audit jejich čerpání.

🙃

Pak vedou samozřejmě účetnictví v plném rozsahu.

Musí všichni vést účetnictví?

Vytvořil | Únor 27, 2013

Na jedné z přednášek jsme řešili tuto povinnost pro „ne“podnikající subjekty.

Vedení podvojného účetnictví

Pravidla pro vedení účetnictví – dnes hovoříme jen o „účetnictví“, neboť jednoduché účetnictví bylo zrušeno… – uvádí úvodní ustanovení Zákona o účetnictví („ZÚč“).

🙂

Asi nás nenapadne, že existují uvedené výjimky pro neziskové organizace!


Představme si, že se několik přátel domluvilo a na podporu motoristického sporu založilo občanské sdružení.


Občanské sdružení

Toto sdružení vede povinně účetnictví, tj. podvojné účetnictví, pokud jsou jeho celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období větší než 3 000 000 Kč.

Jednoduché účetnictví

Stále existuje podle přechodných ustanovení ZÚč.

Lze ho využít, jestliže celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou částku 3 000 000 Kč.

Zboží do zahraničí

Vytvořil | Únor 26, 2013

Musíme pro účely DPH rozlišovat, jestli se jedná o vývoz nebo dodání zboží.

Dodání zboží

Jde o klasické případy dodání zboží, zpravidla z tuzemska do jiného členského státu. Připomínáme, že variant je více – viz například Zjednodušený třístranný obchod.

Vývoz zboží

Pokud bude zboží opět „vyvezeno“ z České republiky, jestliže opustí EU, jedná se o vývoz zboží.

Přednáška

K těmto tématům zazněl jeden ze zajímavých dotazů na přednášce.

Český plátce koupí zboží v Německu a vyveze ho do třetí země z belgického přístavu. Jaké má daňové povinnosti?


V kontextu výše uvedeného by neměla být odpověď nijak složitá.

Firma uskutečnila pro DPH:

Jedná se o dvě různá plnění. Není nutné, aby zboží z Německa putovalo do třetí země přes Českou republiku.


Doporučujeme však prověřit případné daňové povinnosti v Německu, i když předpokládáme, že ve SRN žádné nevznikly. Daňové systémy však stále nejsou v jednotlivých členských státech EU harmonizovány.

Třístranný obchod v EU

Vytvořil | Únor 25, 2013

Trochu zvláštní titulek, ale vystihuje správně jednu z variant pohybu zboží v EU.

Zjednodušený třístranný obchod

Jedná se o situace, kdy jeden plátce („osoba registrovaná k dani v členském státě“) koupí zboží v jedné zemi, nechá ho přepravit do jiné a zde prodá dalšímu plátci.

"Usmívající

Výhodou je, že nevznikají registrační povinnosti k DPH v jiných členských státech EU.


Český plátce Alfa koupí od francouzského plátce zboží, které bude dodáno německému plátci DPH.

Zboží poputuje z Francie přímo do Německa.

Český plátce nemá žádné daňové povinnosti – neuskutečnil pořízení zboží a ani klasické dodání zboží v EU (v terminologii zákona o DPH).


"Usmívající"Zamračený"

Český plátce má jen administrativní povinnosti, přesně se podle § 17 zákona o DPH jedná o „Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu“.

Souhrnné hlášení

Nezapomeňte však uskutečněné plnění uvést v Souhrnném hlášení.

Zboží a služby do Německa

Vytvořil | Únor 22, 2013

Můžeme fakturovat prodej zboží a různé služby bez DPH?

Místo plnění u služeb

Pokud osoba povinná k dani poskytuje služby do jiného členského státu EU („JČS“) osobě povinné k dani třeba ve SRN, většinou se jedná o reverse charge – tj. přenos daňové povinnosti. A tak je faktura bez DPH.

Některé výjimky jsou stanoveny v § 10 zákona o DPH.

Dodání zboží do JČS

Obdobně tomu je u dodání zboží do jiného členského státu EU.


Český plátce DPH prodá zboží německému plátci a také poskytne například služby přepravní.

V tuzemsku daň z přidané hodnoty nebude odvedena – daňovou povinnost má příjemce: odvede „německou DPH“ a při splnění zákonných podmínek současně uplatní daň na vstupu.


🙂

Přestože český plátce neodvedl v tuzemsku daň z přidané hodnoty, má nárok na odpočet daně u souvisejících přijatých zdanitelných plnění.

Zdravotnictví a osvobozené služby

Vytvořil | Únor 21, 2013

Většina zdravotnických služeb je osvobozena od DPH podle § 58.

Jak je to se službou „dentální hygiena“?

Zákon o dani z přidané hodnoty se odvolává na zdravotnické předpisy, a tak je orientace průběžného uživatele není jednoduchá.

Podmínky pro osvobození

Aby poskytovaná služba byla osvobozena od DPH, musí být mimo jiné splněny následující podmínky.

Jedná se o zdravotní službu vymezenou zákonem upravující zdravotní služby, například:

  • poskytování zdravotní péče a činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky,
  • nebo specifické zdravotní služby podle zvláštních právních předpisů.

Sdělení GFŘ

Přístup daňové správy k této komplikované oblasti je k dispozici na internetových stránkách daňové správy.

Zdravotní péče

Zdravotní péče je definována jako preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, ošetřovatelské nebo jiné zdravotní úkony prováděné zdravotnickými pracovníky.


Asi se shodneme, že třeba stále více oblíbené bělení zubů je spíše službou „kosmetickou“?

Ale prevence, tj. dentální hygiena podle našeho laického názoru je ochranou zdraví, prevencí.


Podmínek je však více, je nutné prostudovat zdravotnické předpisy. Musí být poskytována oprávněnou osobou atd.

Připomínáme, že u souvisejících přijatých zdanitelných plnění (pro osvobozená plnění) nemá plátce nárok na odpočet DPH.

Odpis pohledávky

Vytvořil | Únor 20, 2013

Máme informace, že konkurz našeho dlužníka skončí s minimálními úhradami závazků

Kdy lze odespat pohledávku

Jeden z mnoha dotazů, které jsme řešili během přestávky při poslední přednášce, se týkal určení okamžiku, kdy lze odepsat nedobytnou pohledávku.

„Kdykoliv“

Rozhodne-li se vedení účetní jednotky, že náklady na vymáhání pohledávky by byly neekonomické, lze pohledávku odepsat a převede se do podrozvahové evidence.

Daňové dopady

Ale „dobrovolný odpis pohledávky nemusí být vždy daňově účinný.


Představme si, že:

  • v prvém případě byla vytvořena 100% daňová opravná položka podle § 8 Zákona o rezervách,
  • ve druhém nikoliv.

Tušíte, že daňový je odpis jen v prvním případě.


🙂

Ale ve druhém případě také není vše ztraceno, pouze se s odpisem musí počkat až na výsledek konkurzního řízení (insolvenčního řízení).

Pozdní registrace k DPH

Vytvořil | Únor 19, 2013

Finanční úřad nám vyměřil náhradní DPH – jde o daňový náklad?

Registrace k DPH

Pravidla pro povinnou registraci k DPH jsou poměrně komplikovaná. Nemusí se totiž jednat jen a jen o registraci při překročení obratu.

Nejčastěji se však přehlédne, že se obrat osoby povinné („neplátce“, který vykonává ekonomickou činnost podle zákona o DPH) vyšplhal přes 1 000 000 Kč.

Pan Nováček předal své účetní podklady za loňský rok pro zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Paní účetní zjistila, že již za období 10/2011 až 09/2012 byl překročen výše uvedený limit. Podle „starého“ znění ZDPH se pan Nováček stal plátcem k 1. 12. 2012!

Náhradní DPH

Finanční úřad vyměří panu Nováčkovi podle 98/2 zákona o DPH „sankce“ – DPH náhradním způsobem ze základů daně za období, za které měl být pan Nováček plátcem.

Daňový náklad

Máme alespoň jednu dobrou zprávu. Nejde o sankci (penále).

Jedná se o daňově účinnou položku – což potvrzuje mimo Pokyn D-6 Generálního finančního ředitelství – viz text k § 24/ bod 12.

Ohlédnutí za přednáškou „VITA“

Vytvořil | Únor 18, 2013

A další aktivity ADKA a lektora.

Vážení,

děkuji všem za účast a podnětné dotazy, které vedly k zajímavé diskusi k účetnictví, dani z příjmů právnických osob a dani z přidané hodnoty.

Několik témat zůstalo otevřených, proto se jim budeme věnovat na webu ADKA v následujících dvou týdnech.

Na některé nejasnosti odpověď neznáme a čeká se na reakci správy daní. Jde zejména o novelu zákona o DPH; například jak a kdy bude fungovat registr plátců DPH (informace o Nespolehlivých plátcích, tzv. zveřejněné bankovní účty).

Další přednášky?

Na tuto častou otázku nemám pro fanoušky účetnictví a daní dobrou odpověď. Jsou totiž plánovány až v listopadu.

Publikační činnost?

Ale můžete se s mými aktuálními názory seznámit v Daňovém a účetním lexikonu, jehož další aktualizace již připravuji.

Nebo nahlédněte každé ráno na web ADKA, na kterém vždy naleznete od pondělí do pátku nový článek…. Připravujeme mimo jiné sérii textů k daňovým přiznáním fyzických i právnických osob za rok 2012.

Jak máme hlásit účty do registru plátců?

Vytvořil | Únor 15, 2013

V tomto týdnu jde o nejčastější dotaz, protože se konec února blíží.

Registr plátců DPH

V registru plátců DPH budeme všichni pečlivě sledovat:

Ručitel v DPH

Po novele zákona o DPH platí následující příklad.


Nesmíme totiž uhradit své závazky týkající se „tuzemských“ zdanitelných plnění, u nichž dodavateli vznikla povinnost přiznat daň na výstupu:

  • na účty v zahraniční, a
  • jiné účty, než pro tyto účely zveřejněné v registru.

Hlášení účtů

Máme do konce února sdělit správci daně, které účty požadujeme zveřejnit.

Jak to máme učinit?

  • Správa daní, resp. GFŘ požaduje tiskopis,
  • Mnoho správců daně je pragmatičtějších, stačí jim tabulka s účty…

Každopádně nezapomeňte přiložit průvodní dopisy, aby bylo jasné, co správci daně posíláte.

Jakou formu zvolíte?

Rozhodující je, abyste oznámení podali včas! S rozumným správcem daně se pak snadno domluvíte.