Dodanění závazků u fyzických osob

Vytvořil | 27 března, 2019

Řešíme komplikovanou, především však nepříjemnou povinnost poplatníků daně z příjmů týkající se „dodanění“ starých neuhrazených závazků, které jsou po splatnosti více jak 30 kalendářních měsíců. 🙃

FO výdaje prokazuje, ale neúčtuje

Předmětem dotazu je, zda se výše uvedená povinnost týká fyzických osob.

ANO🙃

Bohužel musíme postupovat podle § 23/3/a/11, ze kterého citujeme příslušná ustanovení pro tyto poplatníky:

  • „Poplatníci s příjmy podle § 7 nebo 9, kteří nevedou účetnictví a výdaje uplatňují podle § 24, zvýší rozdíl mezi příjmy a výdaji o výši neuhrazeného dluhu odpovídajícího pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 30 měsíců nebo se promlčela…“.

Existují samozřejmě výjimky, například:

  • „… s výjimkou dluhů dlužníka, který je v úpadku podle zvláštního právního předpisu, a u ostatních poplatníků s výjimkou dluhů z titulu úvěrů, zápůjček, smluvních pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení a jiných sankcí nebo dluhů, které při úhradě nejsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, nejedná-li se o dluhy z titulu pořízení hmotného majetku a úplaty u finančního leasing…“.

Pokyn D-22 tento problém neřeší (odkazy nejsou přesné kvůli přesunům v ZDP). Opět citujeme:

  • „Pro účely § 23 odst. 3 písm. a) bod 10. zákona se za rozdíl, o který se zvyšuje základ daně, považuje úhrn dluhů (mimo dluhů z titulu pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze smluvních vztahů) snížený o úhrn pohledávek (mimo pohledávek z titulu pokut, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze smluvních vztahů) mezi vyjmenovanými dlužníky, resp. věřiteli. Rezervy se pro účely tohoto ustanovení zákona nepovažují za dluhy…“.

Naše RADA

Nezapomeňte na příjemnější stránku, jestliže závazek doplatíme.

Snížíme si dílčí základ daně 🙂 – viz další text ze zákona o daních z příjmů, a to ustanovení § 23/3/c bod 6., podle kterého:

  • „…Obdobně postupují poplatníci s příjmy podle § 7 nebo 9, kteří nevedou účetnictví…”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *