Archiv kategorií: Účetní metody

(NE)danit kurzové rozdíly?

Novely účetních a daňových předpisů nám nabídly právo volby, účtovat neb o neúčtovat v cizí měně, danit nebo nedanit nerealizované kurzové rozdíly… Informace GFŘ Jak se tyto změny projeví, pokud se pro ně poplatník rozhodne, resp. u nerealizovaných kurzových rozdílů, pomůže osvětlit nová Informace GFŘ: k problematice „nerealizovaných“ kurzových rozdílů s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu č. j. 45965/13. Vliv… Zobrazit více »

Účetnictví v cizí měně a daně?

Od 1. ledna 2024 si může účetní jednotka vybrat, jestli je pro ni výhodnější účtování v cizí měně, kterou může být Euro, Dolar nebo Britská libra. Právo volby Sami se rozhodnete, jen je povinností toto oznámit správci daně do konce března 2024. 🙂 A co daně…? Na tuto otázku jsme již odpovídali, nicméně se dotazy… Zobrazit více »

Novinky a daň z příjmů PO: kurzové rozdíly

Pro účtující poplatníky jednoznačně platí, že k rozvahovému dni se provádí přepočet cizí měny na českou podle platného kurzu. PLUS/MÍNUS Jinými slovy, v účetnictví se objeví účetní ztráta (MD 563) nebo zisk (D 663) z tzv. nerealizovaných operací, neinkasovaných pohledávek, neuhrazených závazků… Tento účetní výsledek je v plné míře začleněn do základu daně z příjmů, někdy je to tedy příznivé… Zobrazit více »

Kursové rozdíly v účetní závěrce 2023 (2)

Navazujeme na včerejší článek k novele zákona o účetnictví a „pro pořádek“ uvádíme několik doplňujících informací. Plánované vyloučení kursových rozdílů ze zdanění se totiž mimo jiné netýká: Pro realizované kursové rozdíly je navržen následující text: „Ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterých je poplatník poplatníkem v režimu vylučování kursových rozdílů… Zobrazit více »

Kursové rozdíly v účetní závěrce 2023 (1)

Máme na mysli účetní závěrku zpracovávanou k rozvahovému dno 31. prosinec 2023. Reagujeme na další aktuální dotazy týkající se novely zákona o daních z příjmů, nikoliv zákona o účetnictví! Zisk nebo ztráta? Ať už se jedná o výsledek z přepočtu na konci roku (nebo v průběhu účetního období), plus nebo mínus se objeví v účetnictví a stále platí: Novela 2024… Zobrazit více »

Účtování v cizí měně od 1. ledna 2024

Opakující otázkou je, kdy se má vedení účetní jednotky rozhodnout…, resp. od kdy bude možné účtovat v cizí měně. Musíme nahlédnout do projednávané novely zákona o účetnictví: „Měnu účetnictví lze změnit pouze k prvnímu dni účetního období…“ Další podmínky A doplníme si informaci z důvodové zprávy: “Účetní jednotky tak mohou na základě navrhovaného ustanovení jako měnu účetnictví… Zobrazit více »

Ztracené účetní (daňové) doklady

Finišují – “za pět minut dvanáct…” práce na účetních uzávěrkách a najednou se zjistí, že nějaký účetní doklad chybí… 🙃 Závěrka nepočká! Musíte si poradit. Máte-li ještě trochu času, oslovíte obchodní partnery, aby vám poslali kopii faktury apod. U “drobností”, třeba účtenek (paragonů) vám často nezbyde nic jiného, než k dané účetní operaci přiložit čestné… Zobrazit více »

Daně a goodwill

Ve včerejším článku jsme si nastínili základní „daňová“ pravidla pro posuzování tzv. oceňovacího rozdílu. V praxi musíme důsledně rozlišovat mezi tímto „rozdílem“ a goodwillem. Dlouhodobý nehmotný majetek V tomto případě se totiž jedná o jiný typ „majetku“, a to nehmotný, viz § 6/3c Vyhlášky. Zjednodušeně jde o kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého převodem,… Zobrazit více »

Daně a oceňovací rozdíl

Máme na mysli situaci, kdy daň z příjmů uznává účtování o oceňovacím rozdílu, to znamená, že ovlivní základ daně. Účetnictví Jen jako úvodní informaci si doplníme, že hovoříme o „oceňovacím rozdíl k nabytému majetku“, který zaúčtujeme na MD nebo D účtu 027 a následně jej odpisujeme, zpravidla 180 kalendářních měsíců na účet 557. Doba odpisu může být… Zobrazit více »

Povinnost účtovat o Odložené dani a její metodika

Navazujeme na včerejší článek a na jednoduchém příkladu si vysvětlíme, jak zjišťujeme výši odložené daně, ať už se jedná o pohledávku nebo závazek. Daňová (ne)výhoda Má-li účetní jednotka k dispozici do budoucna jasně doložitelné daňové výhody, jmenujme si alespoň dvě klasické: daňové ztráty (200 000 Kč) a nižší daňová zůstatkové ceny než účetní (800 000 Kč): Částka odložené… Zobrazit více »